DATUM

21/11/2023

19.00

MÍSTO

Zámek Kosmonosy (Debřská 1, 293 06 Kosmonosy)

CENA
základní 150 Kč / snížené 100 Kč
(vstupenky online i na místě)

Vídeňský salón

Koncert
ÚČINKUJÍ
Závěrečný koncert patří hudbě klasicismu a Triu Unitas v podání Petry Matějové, Magdaleny Malé a Heleny Matyášové. Uslyšíte skladby Haydna či Beethovena v interpretaci na klasicistní nástroje včetně dobového kladívkového klavíru. Koncert je také připomínkou významných českých hudebních skladatelů vzešlých z věhlasné piaristické koleje v Kosmonosích v 18. století.

Trio Unitas

Těžištěm repertoáru klavírního Tria Unitas je hudba přelomu osmnáctého a devatenáctého století v historicky poučené interpretaci. Vznik souboru v roce 2019 podnítila, jak název napovídá, vzájemná umělecká shoda jednotlivých členek při předcházející dlouhodobé a intenzivní spolupráci v rámci ji-ných komorních projektů a souborů, jakými jsou Musica Florea, Ensemble Fiorello, Collegium Mari-anum nebo Collegium 1704. Vedle toho je charakteristickým rysem tzv. starých nástrojů, tedy originá-lů nebo jejich současných kopií, na které členky Tria Unitas hrají, barevná jednota zvuku. Díky ní je spojení klávesového a smyčcových nástrojů v souboru přirozené, nekonkurují si, ale naopak tvoří jednotný zvukový obraz bez nutnosti se dynamicky a výrazově omezovat, jak tomu je u nástrojů sou-časných.

Petra Matějová

Klavíristka Petra Matějová se věnuje zejména interpretaci na různé historické podoby klavíru. Po studiu moderního klavíru na Pražské Konzervatoři a AMU vystudovala obor kladívkový klavír na národních konzervatořích v Paříži a Amsterdamu. V roce 2014 obhájila doktorskou práci v interpretaci v mezinárodním programu tzv. doktorátu „pod dvojím vedením“ na Pařížské Konzer-vatoři a Sorbonně, a na JAMU v Brně na téma Klavírní dílo J. V. H. Voříška.
Vedle sólových vystoupení často spolupracuje se soubory specializujícími se na interpretaci starší hudby v dobovém kontextu, jakými jsou např. Musica Florea, Ensemble Inégal, a je zakladající člen-kou klasicistního klavírního Tria Unitas. Na moderní klavír i historické nástroje nahrála snímky pro Český, Slovenský a Španělský Rozhlas (Rejcha, Mozart, Janáček, Fibich, Voříšek, Tomášek, Franck, Haydn, Mendelssohn, Beethoven) a pro francouzskou televizní stanici Mezzo (Schubert). V roce 2004 natočila v Paříži sólové CD s díly Voříška, Beethovena a Schuberta. V roce 2012 dokončila kompletní nahrávku Voříškova sólového klavírního díla pro Český rozhlas. V roce 2017 vydala tři sólová CD: tři z Tomáškových Sonát u Supraphonu, Voříškovy Rapsodie a Fantasii u Radioservisu, a na moderní klavír Preludia a Fugy mladého amerického skladatele Ericssona Hatfielda v autorově vlastní režii.
Od r. 1995 pravidelně vyučuje klavír a komorní hru na letních kursech, několikrát vedla třídu kladív-kového klavíru na Letní škole staré hudby ve Valticích a na kursech ve Varšavě, Katowicích a Krakově. V letech 2008-2013 vyučovala hru na kladívkový klavír na JAMU v Brně. Od roku 2018 vede třídu kladívkového klavíru na Hudební akademii v Krakově. Petra Matějová hraje na kopii klavíru Anton Walter a syn, 1805, od Paula McNultyho z r. 2007.

Magdalena Malá

Vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři u prof. D. Zárubové a historickou hudební praxi na Týnské škole v Praze (Collegium Marianum) v rámci studijního programu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy u MgA. L. Torgersen. Aktivně se účastnila mnoha mezinárodních mistrovských kurzů a seminářů staré hudby u významných osobností zabývajících se tzv. historicky poučenou in-terpretací. Byli jimi např. C. Mackintosch, K. Debretzeni, D. Deuter, L. Russel, A. Steck, S. Standage, R. Richter, M. Glodeanu, I. Korol. Věnuje se především koncertní činnosti. Je členkou a spoluzakladatelkou souboru Ensemble Fiorello. Působí jako sólistka a koncertní mistryně komorního orchestru Ensemble 18+ zabývající se převážně interpretaci skladeb českého klasicismu. Dále spolupracuje s předními barokními ansámbly a or-chestry jako např. Musica Florea, Capella Regia Praha, Collegium Marianum, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Harmonia Delectabilis, Hipocondria Ensemble, Musica Salutaris, Musica Figura-lis. Pravidelně vystupuje jako komorní a sólová hráčka na mnoha festivalových pódiích u nás i v zahraničí (Pražské Jaro, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Olo-moucké barokní slavnosti, Svatováclavský hudební festival, Concentus Moraviae, Lípa Musica, Hay-dnovy hudební slavnosti, Bachfest Leipzig, Händel-Festspiele Halle, Festival de Sablé). Účastní se mezinárodních projektů staré hudby, podílí se na nahrávání CD a natáčí pro rozhlas a televizi. Již po několikáté působí jako lektorka na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích, kde vyučuje hru na barokní housle a violu.

Helena Matyášová

Vystudovala hru na violoncello na Konzervatoři v Pardubicích a na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u prof. Miroslava Petráše. Současně studovala historickou provozovací praxi na Týnské škole – Collegium Marianum (Univerzita Karlova) ve třídě MgA. Marka Štryncla (barokní violoncello). Zúčastnila se řady mezinárodních mistrovských kurzů pod vedením uznávaných osobností staré hudby: I. Hubatschek, M. Štryncl, B. Cocset, N. Crnjanski, C. Giardelli, J. ter Linden, M. Müller, Florilegium Ensemble, U. Engelke, S. Standage či R. Dubrovsky. V roce 2011 získala stipendium na Austria Barock Akademie v rakouském Gmundenu, kde obdržela 1. cenu – „ABA Music Award 2011“. Jako interpretka a komorní hráčka spolupracuje s několika soubory a orchestry na poli staré hudby: Musica Florea, Collegium 1704, Ensemble Inégal, Collegium Marianum nebo The Czech Ensemble Baroque. Je zakládající členkou komorního souboru Ensemble Fiorello. Působí také v komorním orchestru Ensemble 18+., který se specializuje na hudbu období klasicismu. Od roku 2004 je kmenovou členkou komorního souboru Barocco sempre giovane, který provozuje převážně hudbu vrcholného baroka a klasicismu na moderní nástroje, ale nevyhýbá se též mladším stylovým obdobím či hudbě soudobé. Příležitostně je zvána k projektům Orchestru Berg, který se zaměřuje na hudbu soudobých autorů. Helena Matyášová vystupuje na koncertních i festivalových pódiích v České republice i v zahraničí (např. Pražské jaro, Mitte Europa, Salzkammergut Festwochen Gmunden, Winter im Schwetzingen, International Händel Festspiele Göttingen, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival, Mezinárodní festival Český Krumlov a další). Podílí se na mezinárodních projektech staré hudby a na nahrávkách pro rozhlas a televizi. Od roku 2018 je Helena Matyášová součástí lektorského týmu vokálně-instrumentálního masterclass (Plánický 2018, Brentner 2019, Fischer 2020), který se pod vedením a patronací spolku Svět podle Jakuba zaměřuje na vzdělávání mladých hudebníků v oblasti staré hudby, konkrétně na nastudování a následné koncertní provedení vokálně-instrumentálních děl autorů 17. a 18. století na Plzeňsku.

Ukázka jedné z interpretek - Petry Matějové

Zámek

Kosmonosy


Původně renesanční zámek byl vybudován v 16. století a později přestavěn v barokním stylu. K zámku patřila rozsáhlá obora a park. V zámku sídlí nyní základní škola a muzeum. V letech 1560 – 1570 vybudoval Adam Krajíř v místech dnešního zámku renezanční tvrz. V letech 1703 – 1709 přestavěl Giovanni Alliprandi pro Jakuba Heřmana Černína z Chudenic budovu staršího tříkřídlového zámku na čtyřkřídlou dispozici barokního zámku. Roku 1710 Jakub Černín zemřel a jeho srdce bylo uloženo do kovové truhlice a zazděno v chrámu Nalezení sv. Kříže v Kosmonosích. Jižní křídlo zámku bylo přestavěno v roce 1836 do slohu empírového hrabětem Gotthardem Mirbachem. Zajímavý je zrcadlový sál ve východním průčelí zámku, s výbornou akustikou. Na stěnách jsou rozmístěna rokoková zrcadla, lovecké emblémy a další ozdoby. Strop je vyzdoben freskovou figurální malbou s mytologickým námětem. V zrcadlovém sále zámku se konají koncerty, představení a svatební obřady. Rosa Bohemica se zde představí již potřetí.